Foreningens navn er: Telepensjonistene Lillehammer og Gjøvik

§2
Formål

Foreningen er en lokalforening i Telepensjonistenes Landsforbund og har som formål å samle alle telepensjonister i Lillehammer- og Gjøvikområdet for å ivareta felles sosiale, økonomiske, helse- og velferdsmessige samt kulturelle interesser. Foreningen er partipolitisk nøytral, men kan samarbeide med andre pensjonistforeninger.

§3
Organisasjon

For å styrke medlemskontakten kan foreningen opprette lokale avdelinger innenfor foreningen. Nærmere retningslinjer for disse avdelingene fastsettes av årsmøtet. Avdelingsleder har møte- og talerett i foreningens styre.

§4
Medlemskap

Tidligere ansatte i Televerket/ Telenor eller i virksomheter som er utskilt fra Telenor og ansatte i de samme bedrifter, deres ektefelle/samboer og gjenlevende ektefelle/samboer, kan bli medlemmer av foreningen.

§5
Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet i henhold til forbundets fastsatte minstesats for kontingent for lokalforeningen

§6
Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og holdes hvert år innen 15. februar. Det kalles inn med minst 2 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet må være kommet til styret senest 5. januar.
Årsmøtet behandler:

 1. Godkjenning av årsmøteinnkallinga.
 2. Valg av dirigent, referent, to til å skrive under årsmøteprotokollen sammen med referenten, og tellekorps.
 3. Styrets melding om virksomheten siste året.
 4. Regnskap for siste kalenderår, vedlagt revisors beretning.
 5. Eventuelle forslag innkommet til styret senest 5. januar.
 6. Eventuell oppretting av lokale avdelinger, jf § 3
 7. Eventuelle forslag om vedtektsendring.
 8. Aktivitetsplan for inneværende år.
 9. Medlemskontingent for inneværende år.
 10. Budsjett for inneværende år.
 11. Valg av styre og andre tillitsvalgte, jf. § 7. Ved valgene skal det legges vekt på å unngå at hele styret skiftes ut samtidig. Valg skjer med alminnelig flertall, og foretas skriftlig når noen ber om det.
 1. Leder (vanligvis annethvert år)
 2. Styremedlemmer som er på valg. Om suppleringsvalg er nødvendig, bør det være for resten av valgperioden.
 3. Et eller to varamedlemmer til styret
 4. To revisorer og en vararevisor
 5. Valgkomité
 6. Turkomité (arrangementskomité)

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene setter fram skriftlig krav om det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel. Bare de saker som er årsak til innkallingen kan behandles på møtet.

Før eller etter årsmøtet kan det avvikles et vanlig medlemsmøte med dagsorden lik andre medlemsmøter, eller et møte hvor det bare tas opp enkelte punkter.

§7
Styret

Foreningen ledes av et styre på inntil sju medlemmer med en eller to varamedlemmer. Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlemmer. Et av styrets medlemmer bør fungere som datakontakt og har ansvar for foreningens hjemmesider i forbundets internettbaserte informasjonsorgan. Dersom den ansvarlige for foreningens nettside ikke er med i styret, har vedkommende møte- og talerett i styret, men ikke stemmerett. Styrets medlemmer velges normalt for 2 år og varamedlemmer for 1 år.

§8
Styrets oppgaver

Styret skal

 • behandle alle saker som vedrører foreningens virksomhet og sette i verk de tiltak som kan fremme foreningens formål
 • holde god kontakt med forbundets øvrige organer
 • ·veilede og følge opp arbeidet i komiteer/utvalg
 • påse at foreningens midler forvaltes på en betryggende måte og at regnskap og beholdning alltid er i orden
 • avgjøre hvilke medlemmer som kan få redusert kontingent, jf § 5
 • ·oppnevne kontaktperson for Telepensjonisten og eventuelt datakontakt
 • konstituere seg sjøl i den grad ikke årsmøtet har gjort det

§9
Møter

Lederen innkaller til styremøter og leder disse. Dersom lederen har forfall overtar nestlederen. Styret innkaller til medlemsmøter. Det innkalles til møter så ofte som leder/styret finner det ønskelig.

§10
Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas av et årsmøte (ordinært eller ekstraordinært, jfr. § 6), og krever minst 2/3 av de avgitte stemmene. Forslag om oppløsning skal være varslet ved innkallingen til årsmøtet. Ved oppløsning skal foreningens arkiver, protokoller og regnskaper oversendes Telepensjonistenes Landsforbund til oppbevaring. Foreningens aktiva oppbevares også av forbundet, og nyttes ved en eventuell nydanning av pensjonistforening i Lillehammer- og Gjøvikområdet.

§11
Vedtektene

Vedtektene er laget med utgangspunkt i forbundets mal for vedtekter for lokalforeninger og innenfor rammen av forbundets vedtekter. Endring av vedtektene kan bare gjøres av årsmøtet. Fastsetting og endring av vedtektene krever minst 2/3 av de avgitte stemmene.